compressor

สัญญาณว่าเครื่องอัดอากาศของคุณร้อนเกินไป

หากเครื่องอัดอากาศของคุณทำงานผิดปกติไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในทุกโอกาสที่เกิดจากปัญหาความร้อน